Hvem står bag?

 

Lidt om min psykologiske baggrund: Har i uddannelsestiden på universitetet især beskæftiget mig med psykoanalyse (Sigmund Freud) og analytisk psykologi (C.G.Jung) m.h.p. at erhverve et mere dybtgående personlighedspsykologisk syn på mennesket. På psykologistudiet havde specielt menneskets muligheder for at handle i overensstemmelse med en såkaldt fri vilje eller ej min store interesse, og førte i sammenhæng hermed mine veje vidt omkring i både filosofien og psykologien.

 

Eksistentialismen ved Søren Kierkegård og Sartre, der især har fokus på enkeltindividet og lægger vægten på valget og ansvaret, der ses som forbundet hermed, har inspireret mig bl.a. til videregående studier i systemisk teori om mennesket, hvor fokus ikke så meget er rettet på selve individet, men mere på de systemer og sammenhænge, det indgår i. Her er udgangspunktet for en forståelse af menneskelig handlen og adfærd ikke primært relateret til individet som enkeltperson i lyset af eksistentielle overvejelser om det at være menneske, men søges istedet belyst som en konsekvens af og i relation til den større helhed, det også er en del af. 

 

De sammenhænge et menneske indgår i er således mangfoldige og alsidige, men fælles for dem alle dog, er de har det enkelte menneske i centrum. Som nævnt har jeg fagligt rødder i psykoanalysen, den analytiske psykologi og eksistentialismen, men har med tiden bevæget mig henimod et menneskesyn, der i stadig større udstrækning anskuer mennesket i dets helhed med de muligheder for forandring af adfærd, som bevidstheden herom kan afstedkomme. 

 

Den kognitive psykologi synes i  vid udstrækning at være samlende for, samt rumme de nødvendige indfaldsvinkler til at forstå menneskelig adfærd og livsindhold, baseret på den enkeltes biologi og psykologiske selvværd, relationerne til andre, samt de specifikke og almenneskelige aspekter, der gør sig gældende for selvforståelsen og styrer adfærden. Vigtigst er dog, at den ikke er faslåst i et bestemt menneskesyn, men har selverkendelsen, erkendelsen og mulighederne som sit fokus, hvori også livskvaliteten ses som en konsekvens af en fremadskridende selvbevidsthed og selvrealisering. I sammenhæng hermed gives der også håb om uendelige muligheder for udvidet bevidsthed om selvet og universet, og dermed i sidste ende også for langt større handlemuligheder og livsglæde. 

 

I og med at forståelsen af syncronicitetsbegrebet også rummer muligheder for forståelsen af bevidstheden og adfærden knyttet hertil, kan den også ses som relateret til eller udgøre et supplement til den kognitive psykologi.